Categorieën: Ketensamenwerking, Informatiearchitectuur, Technologie

VERA 3.2 in de steigers

Bron: Martijn Vermeulen, Marcel van den Bos op 09 feb '18
Categorie: VERA

VERA Architectuur en Beheer zet VERA 3.2 in de steigers en zoekt aansluiting met CORA architecten.

Eind november 2017 is de VERA-werkgroep 'Architectuur en Beheer' van start gegaan. Deze werkgroep zorgt voor continuïteit in het beheer en borging van de architectuur bij verdere doorontwikkeling van de standaard. Met deze nieuwe werkwijze ontstaat een centrale loketfunctie voor gebruikers van de standaard. De werkgroep gaat zich bezighouden met het behandelen van wijzigingsvoorstellen (RFC's); het ondersteunen van andere werkgroepen; en het herijken en onderhouden van release- en versiebeleid, best practices en raakvlakken met andere standaarden.

Momenteel werken we aan een nieuwe VERA 3.2 versie waarin een opgelopen werkvoorraad van RFC's wordt opgenomen. De werkgroep bestaat uit: Coen de Wit (cegeka-dsa), Marcel van den Bos (Woningnet, VERA), Maarten Romijn (InfoSupport), Frits Jalvingh (Skarp) en Martijn Vermeulen (Batavia Groep).

Tussentijds resultaat: achterstallig onderhoud weggewerkt

De werkgroep komt wekelijks bijeen om te werken aan de doorontwikkeling van VERA. Deze continue focus heeft al een aantal korte termijn resultaten opgeleverd:

 • Er is een 'backlog' ingericht om openstaande taken te bewaken, en communicatie over de voortgang (o.a. via de VERA website) makkelijker te maken;
 • Er is een ontwikkelhandleiding geschreven, waarin uiteen wordt gezet hoe uitbreidingen aan de VERA-standaard worden verwerkt en hoe het versiebeheer geregeld is;
 • RFC's en bug meldingen zijn onderzocht en beargumenteerd ingetrokken dan wel gerealiseerd:
  • fout in referentiedata 'Woonvorm' (documentatie aangepast en gepubliceerd)
  • vastleggen van hiërarchische relaties binnen klasse Grootboekrekening (na onderzoek ingetrokken omdat dit via Sturingslabels geregeld kan worden)
  • uitwerking van (een deel van) het domein Projecten (na overleg afgesproken dat de RFC opnieuw wordt beschreven zodat deze in lijn is met CORA)
  • opnemen van 'RgsCode' in klasse Grootboekrekening (gerealiseerd in VERA 3.2)
  • opnemen van 'Conditiescore' in klasse Cluster (gerealiseerd in VERA 3.2)
  • opnemen 'Boekstuknummer' binnen het domein financiën (gerealiseerd in VERA 3.2)
  • opnemen 'Beoogd uit exploitatie datum' in klasse Eenheid (gerealiseerd in VERA 3.2)

Niet onbelangrijk daarnaast is het positieve effect van het samenbrengen van verschillende disciplines in de werkgroep. Dit komt een weloverwogen beoordeling van RFC's en het ontwikkelen van best practices en standaarden zeer ten goede.

Dit tussentijdse resultaat publiceren we als 'build' versie op de VERA website. Deze build versie is niet de definitieve 3.2 versie maar bevat al wel de wijzigingen van de verwerkte RFC's voor degene die deze alvast willen gebruiken.

Vervolg: nieuwe thema's en samenwerking met CORA

Als 'bijvangst' van de inhoudelijke discussies die zijn gevoerd, is onderkend dat meer samenwerking met CORA wenselijk is; een wens die tijdens een gezamenlijke bijeenkomst door CORA is onderschreven. CORA en VERA liggen zo in elkaars verlengde dat gezamenlijk optrekken bij het uitwerken van processen en informatiedomeinen sneller, tot beter toepasbare, resultaten zal leiden. Snelheid wordt belangrijker nu in de praktijk concrete implementaties van VERA-koppelingen worden gerealiseerd. Voorkomen moet worden dat onder druk van projecten ad hoc keuzes worden gemaakt waarvoor geen referentie in de CORA architectuur aanwezig is.

Op korte termijn zal de denkkracht uit VERA- en CORA-geledingen gebundeld worden in werkgroepen rondom: Projecten domein; BIM; beleid- & controlcyclus (verantwoordings- en sturingsinformatie); data en eigenaarschap; ketenintegratie; en uitwerking metamodel en gegevensmodellen.